Actualitat

Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

Las Comisiones Informativas están integradas exclusivamente por los miembros que designen los Grupos Políticos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno y tratán aquellos asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.


Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries hisenda, personal, transparència, modernización, informació i participació ciudadana i especial de comptes (prevista en el artículo 116 LRBRL) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

President

Roger Beltrán Mollá

Vocals

Diana Belliure García
Josep Xavier Trenco Pitarch
Regidoria d'Esport i Joventut
Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
Luís Martínez Fuentes
María Tormo Casañ
Matilde Bagán Navarro

Suplents

María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Carmen Martinavarro Mollá
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
José Manuel Claramonte Castillo
Arturo Soler Domínguez
Marta Rosa Mulet Vilar