Actualitat

Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

Las Comisiones Informativas están integradas exclusivamente por los miembros que designen los Grupos Políticos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno y tratán aquellos asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.


Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries hisenda, personal, transparència, modernización, informació i participació ciudadana i especial de comptes (prevista en el artículo 116 LRBRL) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

President

Roger Beltrán Mollá
Cinquena Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Ocupació, Comerç, Consum, Policia, Recursos Humans (que compren també administració general), Indústria i Agricultura.

Vocals

Diana Belliure García
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Socials i Normalització Lingüística.
Josep Xavier Trenco Pitarch
Regidoria d'Esport i Joventut
Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa
Santiago Agustí Calpe
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Gestió Econòmica e Hisenda, Activitats i de gestió EDUSI.
Joan Antoni Trenco Bovea
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics.
Luís Martínez Fuentes
Fernando Oliva Domínguez
María Tormo Casañ
Matilde Bagán Navarro
Francisco Javier Viñals Llopis

Suplents

Amaya Gómez Calduch
Regidoria de Platges, Turisme i Patrimoni Cultural
María José Tormo Ruiz
Quarta Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Educació i Medi Ambient.
Maria Isladis Falcó Sivera
Setena Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Cultura i Festes.
Carmen Martinavarro Mollá
Regidoria d'Urbanisme.
Nuria Felip Esteve
José Manuel Claramonte Castillo
Arturo Soler Domínguez
Marta Rosa Mulet Vilar
Sergio Manrique Ramos