Actualitat

Serveis a les Persones

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de serveis socials (Cooperació internacional. Infància, Solidaritat i integració), educació, esports, joventut, cultura, festes, comerç, consum i ocupació, així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer i el tercer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Serveis a les Persones

President

Diana Belliure García
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Socials i Normalització Lingüística.

Vocals

Amaya Gómez Calduch
Regidoria de Platges, Turisme i Patrimoni Cultural
Josep Xavier Trenco Pitarch
Regidoria d'Esport i Joventut
Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratg Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Cultura, Festes i Museus.
Nuria Felip Esteve
María Tormo Casañ
Marta Rosa Mulet Vilar
Matilde Bagán Navarro
Francisco Javier Viñals Llopis

Suplents

Roger Beltrán Mollá
Cinquena Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Ocupació, Comerç, Consum, Policia, Recursos Humans (que compren també administració general), Indústria i Agricultura.
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda,i Promoció Econòmica i Ocupacional, EDUSI, Comerç, Mercats i Consum.
Carmen Martinavarro Mollá
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni, Vivenda, Administració y Participació Ciutadana.
Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics (inclou cementeri), Platges i Turisme.
Luís Martínez Fuentes
José Manuel Claramonte Castillo
Fernando Oliva Domínguez
Arturo Soler Domínguez
Sergio Manrique Ramos