Actualitat

Serveis Públics

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


Coneix dels assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de funcionament dels serveis públics: enllumenat públic, manteniments, cementeri, neteja viària i de jardins, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, salubritat i control de plagues i qualsevol altra qüestió relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, tot açò sense perjudici que a més dels assumptes que li siguen propis.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer i el tercer dilluns de cada mes.  

Membres Comissió Informativa de Serveis Públics

President

Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics (inclou cementeri), Platges i Turisme.

Vocals

Amaya Gómez Calduch
Regidoria de Platges, Turisme i Patrimoni Cultural
Diana Belliure García
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Socials i Normalització Lingüística.
Roger Beltrán Mollá
Cinquena Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Ocupació, Comerç, Consum, Policia, Recursos Humans (que compren també administració general), Indústria i Agricultura.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Cultura, Festes i Museus.
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda,i Promoció Econòmica i Ocupacional, EDUSI, Comerç, Mercats i Consum.
Luís Martínez Fuentes
José Manuel Claramonte Castillo
Arturo Soler Domínguez
Sergio Manrique Ramos
Francisco Javier Viñals Llopis

Suplents

Josep Xavier Trenco Pitarch
Regidoria d'Esport i Joventut
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratg Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Carmen Martinavarro Mollá
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni, Vivenda, Administració y Participació Ciutadana.
Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa
Nuria Felip Esteve
María Tormo Casañ
Fernando Oliva Domínguez
Marta Rosa Mulet Vilar
Matilde Bagán Navarro