Actualitat

Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.


Coneix de tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries territori, urbanisme, medi ambient (inclòs el seguiment del contracte de recollida de residus) i mobilitat (inclòs el seguiment del contracte de transport col·lectiu urbà de viatgers) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple. Així mateix es dóna compte en la mateixa de les Llicències d'Obres concedides per la Junta de Govern Local.


El seu nombre de membres és de 11. La seua composició és la següent: President l'Alcalde o Regidor en qui delegue, tres vocals del Partit Popular, tres vocals del Partit Socialista Obrer Español, tres vocals del Compromís, un de Ciudadanos Almassora i un de Se puede Almassora.


Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Presidenta

Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.

Vocals

Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Josep Xavier Trenco Pitarch
Regidoria d'Esport i Joventut
Roger Beltrán Mollá
José Manuel Claramonte Castillo
Arturo Soler Domínguez