Actualitat

Activitats

LICENCIAS AMBIENTALES
*

Dins de l'organització municipal “Activitats” és el departament que s'ocupa de les següents matèries:

- Certificats de compatibilitat urbanística.

- Permisos d'abocaments vinculats a activitats.

- Llicències ambientals.

- Declaracions responsables ambientals.

- Comunicació d'Activitats innòcues.

- Activitats comercials minoristes i de prestació de determinats serveis la superfície útil dels quals d'exposició i venda al públic no siga superior a 750 metres quadrats.

- Activitats recreatives, activitats socioculturals, espectacles públics i establiments públics situats en instal·lacions permanents.

- Activitats recreatives i espectacles públic situats en instal·lacions eventuals i portàtils.

- Canvis de titularitat de les activitats.

- Sol·licitud de desistiment i/o renúncia d'activitats.

- Comunicació de l'arrendament o cessió temporal d'una activitat recreativa i/o espectacle públic.

- Comunicació de baixa en l'exercici d'una activitat.

- Autoritzacions d'ocupació de via pública amb taules, cadires i qualsevol altre element vinculats a les diferents activitats (terrasses).

- Expedients de “disciplina d'activitat” és a dir, expedients iniciats per l'Ajuntament com a conseqüència de l'incompliment de la normativa d'activitats, com ara procediments sancionadors, adopció de mesures de policia etc.

114