Actualitat

Declaració d'accessibilitat

*

L'Ajuntament d'Almassora s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.almassora.es/, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a. Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018

 • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica i en algunes pàgines s'han pogut utilitzar imatges de text en lloc de text per a transmetre informació. [requisits número 9.1.1.1 i 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual i imatges de text]
 • Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d'àudio descripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.5 i 9.12.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)]
 • En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 d'informació i relacions]
 • En algunes pàgines el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents. [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast no textual]
 • En algunes pàgines alguns elements no tenen el focus del teclat o la ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisits número 9.2.1.1 i 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2019 Teclat i Focus visible]
 • Existeixen components que en rebre el focus impedeixen passar-lo a un altre solo amb el tabulador o tecles tecles de direcció [requisit número 9.2.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Sense paranys de teclat]
 • En algunes pàgines no existeix el mecanisme per a ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines [requisit número 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 evitar blocs]
 • De manera puntual algun enllaç podria no tindre definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 propòsit dels enllaços]
 • Hi ha components amb la mateixa funcionalitat repetits en un grup de pàgines que no estan presentats de manera similar [requisit número 9.3.2.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 Identificació consistent]
 • De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notificara a l'usuari el suggeriment per a solucionar-lo. [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Suggeriment davant errors]
 • En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat. [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Nom, funció, valor]
 • En algunes pàgines els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 missatges d'estat]

b. Càrrega desproporcionada

 • No aplica.

c. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho complisquen.
 • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per aquest Ajuntament ni estan sota el nostre control, com per exemple, arxius ofimàtics.
 • Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de Març de 2021.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L el 15/3/2021.

Última revisió de la declaració: 15 de Març de 2021.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través del formulari “Web, accessibilitat” disponible en la seua seu electrònica.

Pot presentar:

 • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4, o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través del formulari de contacte per a accessibilitat, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament d'Almassora.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del formulari web, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament d'Almassora.

Contingut opcional

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

El lloc web està dissenyat per a una visualització adaptable, amb el que es visualitza de manera òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d'Android.