Actualitat

Junta de Govern Local


La Junta de Govern Local té com a atribució pròpia i indelegable l'assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles altres atribucions que li deleguen l'alcalde o el Ple de la Corporació i aquelles que, expressament, li assignen les lleis.


Formada per l'alcalde i set regidors. La periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local serà setmanal, preferentment els dilluns a les 12 hores en primera convocatòria i una hora després en segona convocatòria excepte els festius i en este cas, la celebració tindrà lloc l'immediat dia hàbil posterior.

Junta de Govern Local

President

Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa

Miembros

Susanna Nicolau Hidalgo
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria Participació i Informació Ciutadana, Igualtat, Transparència i Modernització.
Santiago Agustí Calpe
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Gestió Econòmica e Hisenda, Activitats i de gestió EDUSI.
Diana Belliure García
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Socials i Normalització Lingüística.
María José Tormo Ruiz
Quarta Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Educació i Medi Ambient.
Roger Beltrán Mollá
Cinquena Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Ocupació, Comerç, Consum, Policia, Recursos Humans (que compren també administració general), Indústria i Agricultura.
Joan Antoni Trenco Bovea
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics.
Maria Isladis Falcó Sivera
Setena Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Cultura i Festes.
95