Actualitat

Junta de Govern Local

*


La Junta de Govern Local té com a atribució pròpia i indelegable l'assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles altres atribucions que li deleguen l'alcalde o el Ple de la Corporació i aquelles que, expressament, li assignen les lleis.


Formada per l'alcalde i set regidors. La periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local serà setmanal, preferentment els dilluns a les 12 hores en primera convocatòria i una hora després en segona convocatòria excepte els festius i en este cas, la celebració tindrà lloc l'immediat dia hàbil posterior.

Junta de Govern Local

Presidente

María Tormo Casañ

Miembros

José Manuel Claramonte Castillo
Silvana Rovira Bodí
Vicente Blay Casino Serra
Eugenia Martinavarro Agut
Arturo Soler Domínguez
Francisco José Soriano Clausell
Juan Luis Marín Lorente
310