Actualitat

Medi ambient i residus

Medi Ambient

En línies generals, esta àrea s’encarrega de la vigilància, el control i la gestió dels impactes ambientals generats per les activitats econòmiques i industrials del municipi, així com dels factors ambientals i/o humans que poden generar problemes de salubritat o salud pública. Així mateix, també du a terme campanyes de sensibilització i educació ambiental amb la ciutadania, centrades principalment en destacar el paper del ciutadà com agent necessari per impulsar el canvi cap a un nou paradigma de desenvolupament sostenible.

Algunes de les seues funcions són:

  • Control d’abocaments industrials a la xarxa pública de sanejament i del funcionament de l’EDAR.
  • Control de la salubritat de les aigües potables i de la qualitat de les aigües de bany.
  • Seguiment de la qualitat de l’aire del municipi.
  • Gestió de residus domèstics (paper-cartró, envasos, vidre, rebuig, oli de cuina, mobles i voluminosos, ecoparc…) en col·laboració amb les empreses contractades.
  • Control de plagues.
  • Realització de campanyes de sensibilització i educació ambiental.
  • Gestió de l’espai “DARREMUR Orgànic” (Carrer Cardenal Cisneros, Almassora)

Contacte

Pot contactar amb l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almassora telefonant al 964 56 00 01, a través de la extensió 2353 (Susana Sorlí).

Entitats relacionades

Serveis | Medi Ambient

Ecoparc
Recollida de voluminosos
Recollida de restes de poda
Control de plagues clavegueram

Instal.laciones | Medio Ambient

Entidades

Espai de educació ambiental Darremur Orgánic
Espai de educació ambiental Darremur Harmònic
19