Actualitat

Política de privacitat

Una de les prioritats de l’Ajuntament d'Almassora és garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua administració com dels empleats públics al seu servei.


En aquest sentit, l'Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament a allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desplegament o connexa que puga resultar d'aplicació en l'actualitat o en el futur.


En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'aquest portal no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, d’acord amb el supòsit específic de què es tracte, ni comunicades a tercers excepte en els supòsits legals en què es puga realitzar l’esmentada comunicació o es compte amb el consentiment exprés de la persona interessada. De la mateixa manera, el tractament d’aquestes dades s'efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l'Ajuntament pot fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades en el moment en què es recullen.


No obstant això, i amb caràcter general, s'informa tots els usuaris que, en el cas d'aportar dades personals, poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a:


Ajuntament de Almassora

Registre d'Entrada

Plaça de Pere Cornell, 1

12550 Almassora

Telèfon: 964 56 00 01

c/e: e-ajuntament@almassora.es