Actualitat

Canals de denúncia antifrau

*

L'Ajuntament d'Almassora i els seus organismes autònoms, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, crea el canal de denúncies antifrau perquè qualsevol persona, puga presentar una denúncia quan en un context laboral o professional detecte accions o omissions que puguen constituir infraccions del dret de la Unió Europea o bé que siguen constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, conforme a la citada Llei.

Què puc denunciar?

  1. Qualsevol acció o omissió que puguen constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, en els termes establits en l'article 2,1 a) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
  2. Qualsevol acció o omissió que puga ser constitutiva d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. S'entenen compreses totes aquelles que impliquen crebant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

Qui pot denunciar?
Qualsevol persona física, comprenent en tot cas:

  1. Persones que tinguen la condició d'empleats públics o treballadors per compte d'altre.
  2. Els autònoms.
  3. Els accionistes, partícips i persones pertanyents a l'òrgan d'administració, direcció o supervisió d'una empresa, inclosos els membres no executius.
  4. Qualsevol persona que treballe per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  5. Voluntaris, becaris, treballadors en període de formació amb independència que reben o no una remuneració.
  6. Qualsevol persona la relació laboral de la qual encara no haja començat, en els casos en què la informació sobre infraccions s'obtinga durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

Com i on puc realitzar una denúncia?
Existeixen tres canals de denúncia disponibles, realitzades davant l'Ajuntament d'Almassora, l'Agència Valenciana Antifrau i el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Totes les denúncies podran ser anònimes o amb identificació del denunciant.