Actualitat

Comissió Informativa d'Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

*

Las Comisiones Informativas están integradas exclusivamente por los miembros que designen los Grupos Políticos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno y tratán aquellos asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.

Coneix tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries hisenda, personal, transparència, modernización, informació i participació ciudadana i especial de comptes (prevista en el artículo 116 LRBRL) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.  

El seu nombre de membres és de 13. La seua composició és la següent: 5 vocals del grup municipal del Partido Popular, 4 vocals del grup municipal Socialista, 2 vocals del grup municipal de VOX i 2 vocals del grup municipal Compromís per Almassora. La comissió la presideix l'alcaldessa o regidor en qui delegue a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada per aquesta última entre els seus membres. 

Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

President

Vocals

José Manuel Claramonte Castillo
Juan Luis Marín Lorente
Eugenia Martinavarro Agut
Francisco José Soriano Clausell
Arturo Soler Domínguez
Santiago Agustí Calpe
Mercedes Galí Alfonso
Vicente Javier Mollá Redondo
Joan Antoni Trenco Bovea
Julià Gómez Gabriel
Diana Belliure García
Elena González González
Vicente Martínez-Galí Expósito

Suplents

Silvana Rovira Bodí
Vicente Blay Casino Serra
María Tormo Casañ
María José Tormo Ruiz
Maria Isladis Falcó Sivera
Carmina Martinavarro Mollà
David Guardiola Claramonte
José Martínez Gonzálvez