Actualitat

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

*

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.

Coneix tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de serveis socials (Cooperació internacional, Igualtat, Infància, Majors, Solidaritat i integració), educació, esports, joventut, cultura, festes, tradicions, comerç, consum i ocupació, així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple. 

El seu nombre de membres és de 13. La seua composició és la següent: 5 vocals del grup municipal del Partido Popular, 4 vocals del grup municipal Socialista, 2 vocals del grup municipal de VOX i 2 vocals del grup municipal Compromís per Almassora. La comissió la presideix l'alcaldessa o regidor en qui delegue a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada per aquesta última entre els seus membres. 

Es reuneix prioritàriament l'últim dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Serveis a les Persones

President

Vocals

Vicente Blay Casino Serra
José Manuel Claramonte Castillo
Francisco José Soriano Clausell
Arturo Soler Domínguez
Eugenia Martinavarro Agut
Mercedes Galí Alfonso
María José Tormo Ruiz
Vicente Javier Mollá Redondo
Maria Isladis Falcó Sivera
Julià Gómez Gabriel
David Guardiola Claramonte
Elena González González
José Martínez Gonzálvez

Suplents

Silvana Rovira Bodí
Juan Luis Marín Lorente
María Tormo Casañ
Joan Antoni Trenco Bovea
Santiago Agustí Calpe
Carmina Martinavarro Mollà
Diana Belliure García
Vicente Martínez-Galí Expósito