Actualitat

Comissió Informativa de Serveis Públics

*

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.

Coneix els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries de funcionament dels serveis públics: enllumenat públic, manteniments, cementeri, neteja viària, de jardins i platges, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, salubritat i control de plagues i qualsevol altra qüestió relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències  delegades pel Ple, tot açò sense perjudici que a més dels assumptes que li siguen propis.


El seu nombre de membres és de 13. La seua composició és la següent: 5 vocals del grup municipal del Partido Popular, 4 vocals del grup municipal Socialista, 2 vocals del grup municipal de VOX i 2 vocals del grup municipal Compromís per Almassora. La comissió la presideix l'alcaldessa o regidor en qui delegue a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada per aquesta última entre els seus membres.

Es reuneix prioritàriament el primer dilluns de cada mes.

  

Membres Comissió Informativa de Serveis Públics

President

Vocals

José Manuel Claramonte Castillo
Silvana Rovira Bodí
Arturo Soler Domínguez
Juan Luis Marín Lorente
Francisco José Soriano Clausell
Joan Antoni Trenco Bovea
Carmina Martinavarro Mollà
Vicente Javier Mollá Redondo
Maria Isladis Falcó Sivera
Julià Gómez Gabriel
David Guardiola Claramonte
Vicente Martínez-Galí Expósito
José Martínez Gonzálvez

Suplents

Vicente Blay Casino Serra
Eugenia Martinavarro Agut
María Tormo Casañ
Mercedes Galí Alfonso
Santiago Agustí Calpe
María José Tormo Ruiz
Diana Belliure García
Elena González González