Actualitat

Comissió Informativa de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

*

Les comissions informatives estan integrades exclusivament pels membres que designen els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguen en el Ple. Tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple.

Coneix tots els assumptes que legalment s'atribueixen a coneixement de l'Ajuntament Ple, sobre les matèries territori, urbanisme, indústria, patrimoni (inclòs patrimoni històric) medi ambient (inclòs el seguiment del contracte de recollida de residus) i mobilitat (inclòs el seguiment del contracte de transport col·lectiu urbà de viatgers) així com qualsevol altra relacionada amb aquesta àrea que siguen de competència plenària o de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple. Així mateix es donarà compte en la mateixa de les Llicències d'Obres concedides per la Junta de Govern Local. 

El seu nombre de membres és de 13. La seua composició és la següent: 5 vocals del grup municipal del Partido Popular, 4 vocals del grup municipal Socialista, 2 vocals del grup municipal de VOX i 2 vocals del grup municipal Compromís per Almassora. La comissió la presideix l'alcaldessa o regidor en qui delegue a proposta de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada per aquesta última entre els seus membres.

Es reunirà prioritàriament l'últim dilluns de cada mes.

Membres Comissió Informativa de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Presidenta

Vocals

José Manuel Claramonte Castillo
Arturo Soler Domínguez
Juan Luis Marín Lorente
Francisco José Soriano Clausell
Eugenia Martinavarro Agut
Joan Antoni Trenco Bovea
Carmina Martinavarro Mollà
Sergio Gómez Amate
Santiago Agustí Calpe
Julià Gómez Gabriel
David Guardiola Claramonte
Vicente Martínez-Galí Expósito
José Martínez Gonzálvez

Suplents

Silvana Rovira Bodí
Vicente Blay Casino Serra
María Tormo Casañ
Mercedes Galí Alfonso
Maria Isladis Falcó Sivera
Vicente Javier Mollá Redondo
Diana Belliure García
Elena González González