Actualitat

Factura electrònica

*

Qui té l'obligació de presentar factures electròniques?

A partir del 13 de gener de 2016 i en virtut del que es disposa en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tots els proveïdors d'aquest ajuntament que siguin:


 • Societats anònimes.
 • Societats de responsabilitat limitada.
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola.
 • Unions temporals d'empreses.
 • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecària o Fons de garantia d'inversions.


Hauran de remetre les seves factures a aquest ajuntament de forma electrònica a través de FACe de conformitat amb l'establert en l'article 32 de la IOOC aprovada per l'Ajuntament Ple.


Com presentar factures electròniques?

 1. Obtenir un certificat electrònic de l'empresa i configurar-lo adequadament en l'ordinador.
 2. Per a persona jurídica: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3008
 3. Para persona física el certificat pot tramitar-se a l'ajuntament aportant el DNI.
 4. Existeixen diversos programes que permeten crear factures electròniques. Des del Departament d'Intervenció recomanem l'aplicació Facturae. Si desitja usar aquesta aplicació pot descarregar-la des d'aquesta adreça: http://www.facturae.gob.es/paginas/index.aspx. Trobarà l'enllaç de descàrrega en la pestanya Format Facturae > Descarregar l'aplicació.
 5. Una vegada instal·lada, podrà gerenar la factura emplenant els camps corresponents. En crear el receptor, en aquest cas l'Ajuntament d'Almassora, li demanarà un codi per a l'òrgan gestor, la unitat tramitadora i l'oficina comptable. El codi que ha de posar és: L01120094 per als tres casos.
 6. Referència de contractes menors. En tots els contractes menors, és requisit indispensable que el fitxer de la factura incloga el número de RC o AD del contracte menor. Aquesta referència li serà facilitada pel gestor que realitze la despesa. El número d'operació comptable RC o AD haurà d'indicar-se necessàriament en el camp Ref. operació/demanat, dins de la pestanya Refs.Receptor, que es correspon amb el camp de la factura electrònica <ReceiverTransactionReference>. Si utilitza el format l'aplicació facturae, el número de RC o AD, haurà d'indicar-se necessàriament dins del quadre d'altres dades, en la pestanya Refs.Receptor, en el camp de Ref.operació/demanat. Aquest número de AD o RC tindrà necessàriament una extensió de 14 xifres.
 7. Una vegada emplenats tots els camps necessaris (concepte de facturació, import, etc.) pot guardar aquesta factura com un esborrany per rectificar-la o enviar-la en un altre moment. O pot signar-la i automàticament es guardarà, dins del mateix programa, en factures emeses.
 8. Una vegada signada, ha de guardar la factura en el seu ordinador. És molt important guardar-la amb el format .xsig
 9. Finalment, ha d'entrar en FACe (https://face.gob.es/#/és) i des de l'opció "Enviar factura" haurà d'indicar el seu correu electrònic, pujar la factura que ha guardat i un document adjunt si ho desitja. Si la factura s'ha enviat correctament rebrà un correu informant-li.


Altres requisits necessaris per presentar factures electròniques:

 • Per poder enviar les factures a través de FACe és necessari instal·lar el programa AUTOFIRMA. Es pot descarregar des de la pàgina https://valide.redsara.es/valide/, a l'apartat "Realitzar signatura" i "Descarrégat client signa (versió escriptori)".
 • És imprescindible fer referència en la factura electrònica al nombre de reserva de crèdit (RC/AD), l'hi facilitaran en el departament que els ha sol·licitada el servei o producte.
  • Título

   Manual de factura electrònica

  • Nom. Archivo:

   Manual facturación electrónica actualizado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   1196000b

  Manual de factura electrònica
64