Actualitat

Fitxa de manteniment de tercers

*

Tindran la consideració de tercers les persones físiques o jurídiques o les entitats sense personalitat jurídica públiques o privades, que es relacionen amb l'Ajuntament d'Almassora a conseqüència d'operacions pressupostàries o no pressupostàries, i al favor de les quals sorgisquen obligacions o s'expedisquen pagaments derivats d'aquestes.

La designació de compte bancari podrà realitzar-se per les següents vies:

a) Designació telemàtica mitjançant el servei electrònic habilitat a aquest efecte en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Almassora, tràmit de comunicació de dades bancàries (https://sede.almassora.es/ca/articulos/tramits). L'accés del creditor a aquest servei requerirà de l'ús dels mitjans d'identificació electrònica i autenticació admesos en l'esmentada seu. En el formulari de designació s'exigirà que el creditor designe un compte bancari que siga de la seua titularitat. En el formulari serà igualment obligatori emplenar les dades del correu electrònic i telèfon. Les persones obligades a comunicar-se electrònicament amb l'Administració d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, hauran d'utilitzar exclusivament la via electrònica.

b) Presentació del model de comunicació de dades bancàries. Aquesta via només podrà exercir-se per aquells subjectes no obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, d'acord amb l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Una vegada emplenat aquest model, es presentarà en registre d'entrada de l'Ajuntament d'Almassora. La presentació del model emplenat per aquesta via no exigirà aportar justificació de la representació i podrà realitzar-se en qualsevol dels llocs i registres establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Per a qualsevol alta de tercers o modificació d'aquestes dades serà requisit imprescindible la presentació de qualsevol dels models que es recollits anteriorment. No es podrà tramitar cap pagament ja siga pressupostari o no pressupostari sense que conste el registre corresponent en el fitxer comptable de tercers.

  • Título

   Comunicació dades bancaries

  • Nom. Archivo:

   EX-035-C Comunicacion datos bancarios.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   81726b

  Comunicació dades bancaries