Actualitat

Informació de control

*

Aquesta pàgina conté la informació elaborada per la Intervenció municipal relativa tant a la funció interventora com de control financer. A més es pot accedir als informes emesos corresponents als exercicis anteriors.

121