Actualitat

Junta de Portaveus

*

S'integra pels portaveus dels grups polítics, amb la presidència de l'Alcalde-President. Les seues competències són les següents:


  1. Accedir a les informacions que la presidència els proporciona per a difondre-la entre els membres del seu grup.
  2. Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seua participació en els debats corporatius.
  3. Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.


Es reuneix el divendres anterior a la celebració del corresponent Ple ordinari preferentment a les 13:30 hores.  

Junta de Portaveus

President

María Tormo Casañ

Portaveus

José Manuel Claramonte Castillo
Mercedes Galí Alfonso
Julià Gómez Gabriel
Vicente Martínez-Galí Expósito

Competències