Seu Electrònica

Normativa seu electrònica

*

L'ordenança reguladora de la seu i el registre electrònic de l'Ajuntament d'Almassora, de 29 d'abril de 2010 dóna compliment a les previsions contingudes en l'article 24 i següents de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, que exigeix una "disposició" de creació del registre, que en l'àmbit local formalment és una ordenança, complint així a l'obligació que s'exigeix en la Llei a totes les Administracions de tindre dispositius electrònics que permitisca fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Administració.


Així mateix el tractament de les dades de caràcter personal que es realitze a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Almassora se subjectarà a l'establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa d'aplicació. L'accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta seu electrònica suposa l'acceptació d'aquesta “Política de Privadesa” per part dels usuaris.


Les dades de caràcter personal que es recapten i tracten a través d'aquesta seu electrònica tenen com a única finalitat la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, així com els sol·licitats pels usuaris i anirà acompanyada del preceptiu deure d'informació definit en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja siga a través de correu electrònic com mitjançant la utilització dels diferents formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractades en els termes descrits en les clàusules informatives que figuren al costat de les mateixes, tal com estableix el citat article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


En compliment del que es disposa en l'article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que se sol·liciten als usuaris seran les estrictament necessaries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recapten, i s'indicarà, en el moment de la seua recollida, el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de l'obtenció de les mateixes o la negativa a subministrar-les.


Així mateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds manquen d'aquestes clàusules, serà aplicable la present Política de Privadesa. En tot cas, els usuaris seran responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionen, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produïsca com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d'açò es derivaren. Mitjançant el subministrament de les seues dades personals en qualsevol de les seccions d'aquesta seu electrònica, l'usuari autoritza el tractament de les mateixes amb les finalitats indicades en cada cas. Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers de dades personals, degudament inscrits per l'Ajuntament d'Almassora en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, segons la legislació o normativa vigent aplicable.


Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d'acord amb el previst en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers fora dels casos necessaris per a gestionar els serveis proporcionats a través d'aquesta seu electrònica així com els previstos en la normativa vigent, no podent-se utilitzar, en cap cas, per a finalitats comercials.


D'igual forma, en compliment del que es disposa en la citada Llei Orgànica 15/1999, i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei Orgànica, el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint l'oportuna sol·licitud per escrit a la següent adreça: Ajuntament d'Almassora - Secretaria, Plaza Pere Cornell, 1, 12550 Almassora. Indicant la petició en què es concreta la sol·licitud, la direcció a efectes de notificacions, la data i la seua signatura, i els documents acreditatius de la petició que formula, si escau.


La seu electrònica de l'Ajuntament d'Almassora pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres Administracions Públiques o a pàgines Web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la recerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant açò, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l'Ajuntament d'Almassora no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l'accés o ús de les mateixes.


Aquesta política de privadesa és aplicable a les pàgines de la seu, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.


Segons disposa l'article 6.1 g) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s'inclou un enllaç amb la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.