Actualitat

Notificació electrònica

*

El servei de notificacions electròniques permet a qualsevol persona física o jurídica rebre per via telemàtica les seues notificacions administratives.

Què necessite?

  • Identificar-te mitjançant certificat de signatura electrònica o mitjà d'identificació electrònica admès.
  • Tindre una adreça de correu electrònic perquè puguem avisar-te quan tingues una nova notificació. Si no disposem del teu correu electrònic, posarem a la teua disposició la notificació però no podrem avisar-te.

Com funciona?

  • La notificació electrònica substitueix a les notificacions per correu postal. Et recomanem que accedisques freqüentment al teu espai de notificacions o al teu compte de correu que hages donat d'alta on se t'informarà de la disponibilitat de notificacions.
  • Cada vegada que es pose a la teua disposició una notificació electrònica se t'enviarà un correu electrònic informatiu a l'adreça de correu electrònic indicada per tu. Aquest correu electrònic només té efectes informatius.
  • Transcorreguts 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació electrònica sense haver accedit a la mateixa, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i assortiran els efectes previstos en els articles 41.5 i 43.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, donant-se per notificat l'acte amb caràcter general.
488