Seu Electrònica

Ocupació Pública

05-12-2019 Procés de Selecció de 10 Agents de Policia Local

Convocar la primera prova consistent en la prova psicotècnica per al dia 10 d'agost de 2020 a les 10 hores (obertura de portes 9.30 hores) en Poliesportiu municipal la *Garrofera.

Els aspirants hauran d'acudir proveïts de document identificatiu.

Deuran així mateix acudir proveïts de màscares i bolígraf.

L'accés es realitzarà pel carrer Esport seguint les indicacions dels agents de policia local i guardant la distància social que s'assenyale.

25-08-2020 Provisió de dos llocs de Policia Local en comissió de serveis

S'efectua requeriment perquè els agents de policia local que estiguen interessats a cobrir 2 llocs de policia local d'aquest Ajuntament mitjançant nomenament provisional en comissió de serveis, el comuniquen a l'Ajuntament mitjançant el tramite oportú.

16-01-2020 Procés de selecció d'Oficials de Policia Local

Cal tindre en compte que el termini de presentació d'instàncies pels interessats de 20 dies hàbils comença a comptar des de l'endemà al de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV

S'informa a totes les persones interessades que de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional tercera del RD 463 /2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

26-22-2019 Convocatòria personal directiu, docent i de suport Taller d'ocupació Almassora 2019-2020

23-03-2018 Bases Generals per a Borses de Treball

31-05-2019 Borsa de treball de Conserge

La data de l'exercici i la composició dels membres del tribunal s'establirà en el decret que resolga les al·legacions que es presenten contra la llista provisional d'admesos i exclosos.

17-04-2019 Bolsa de trabajo de delineante

16-05-2019 Borsa d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

08-05-2019 BecAlmassora-Futur 2019