Actualitat

Política de qualitat de la Residència Municipal

*

RESIDÈNCIA MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS VICENTE VILAR MORELLA D'ALMASSORA ha adquirit el compromís de proporcionar el major de nivell de qualitat en els serveis oferits als seus usuaris i familiars. Des d'aquest compromís es contemplarà com a opció preferencial l'atenció a les persones més grans dependents. Conscients de la importància d'assolir els nivells de qualitat assistencial desitjats, Direcció crearà un clima de comunicació oberta i cooperació constant amb totes les persones implicades en el procés, posant a la seva disposició tots els recursos siguin necesarios. RESIDENCIA MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS VICENTE VILAR MORELLA d'ALMASSORA defineix aquesta Política de Qualitat de l'organització per tal de mantenir la satisfacció i confiança dels nostres residents i les seves famílies, així com la dels nostres treballadors, per això el centre ha adquirit el compromís de liderar un pla de millora contínua mitjançant un Sistema de Gestió de Qualitat propi, així com el de satisfer tots els requisits legals i necessitats dels nostres usuaris. Açò ens porta a definir la missió, la visió i els valors en què ens fonamentem:

Missió: RESIDENCIA M UNICIPAL DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS VICENTE VILAR MORELLA D'ALMASSORA té com a missió la prestació de serveis sociosanitaris especialitzats mitjançant una atenció personalitzada, integral i de qualitat a tots els residents.

Visió: La visió de RESIDÈNCIA MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS VICENTE VILAR MORELLA DE ALMASSORA és la de promoure i consolidar una organització sociosanitària de qualitat amb capacitat d'adaptació i creixement, i que pugui donar resposta a la necessitat d'una atenció humanitzada i humanitzadora de les persones majors.

Valors:

 • Respecte
 • Compromís
 • Integritat
 • Empatia
 • Confiança
 • Igualtat

Així la Política de Qualitat de RESIDÈNCIA MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS VICENTE VILAR MORELLA D'ALMASSORA assumeix el compromís de:

a) Oferir una atenció integral que doni resposta a les necessitats físiques, psíquiques, socials-relacionals i culturals dels seus usuaris.

b) Proporcionar als usuaris un entorn estable, càlid i comprensiu que els permeti desenvolupar-se amb comoditat.

c) Promoure mitjans i recursos que ajudin a mantenir la seva autonomia personal.

d) Vetllar pel compliment dels drets del resident / usuari, el seu lliure elecció, la seva privacitat i la seva intimidad.Para complir l'anterior es marquen les següents directrius respecte al Sistema de Gestió de Qualitat:

 1. Transmetre la importància de millora dels processos evitant l'existència d'errors en el sistema.
 2. Posar a disposició del personal els mitjans necessaris per a una adequada formació que els permeti realitzar les tasques amb més eficàcia i eficiència, així com els mitjans físics convenients per al millor desenvolupament d'aquestes tasques.
 3. Conscienciar al personal de les responsabilitats del seu lloc de treball.
 4. Implicar en la gestió de la Qualitat als professionals que constitueixen l'equip de treball del nostre centre.
 5. Aconseguir la col·laboració dels familiars per aconseguir un benestar més gran dels residents.
 6. Aconseguir una major satisfacció dels residents, treballadors i familiars.

Així, és responsabilitat de la Direcció el correcte compliment d'aquestes directrius i de la seva implantació, que vincularan a tot el personal.

La Direcció.

Almassora 22 de febrer de 2022