Actualitat

La política regional europea. Una manera de fer Europa

La política de cohesió o política regional és l'estratègia de la UE per donar suport al «desenvolupament general harmoniós» dels Estats membres i les regions, i reduir les diferències entre les regions. La política se centra en àrees fonamentals com la creació de llocs de treball, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la UE.

Les principals novetats de la Política de Cohesió reformada de 2014-2020 són:

  • Vinculació a l'Estratègia Europa 2020, de creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

  • Ús coordinat dels Fons Estructurals i d'Inversió europeus.

  • Assignació de recursos als sectors de creixement més importants, amb 11 objectius temàtics concrets:

1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes

3. Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses

4. Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors

5. Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos

6. Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

7. Promoure el transport sostenible i eliminar colls d'ampolla en les infraestructures de xarxa fonamentals

8. Promoure l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral

9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa

10. Invertir en l'educació, el desenvolupament de les capacitats i l'aprenentatge permanent.

11. Millorar la capacitat institucional i l'eficiència de l'administració pública

  • Establiment d'objectius clars i mesura dels resultats