Actualitat

Sol·licituds de pagament del beneficiari (SPB)

Quan les entitats locals beneficiàries de les ajudes FEDER 2014-2020 per a estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI), aconsegueixen un grau d'execució significatiu de les operacions, poden sol·licitar el pagament de l'ajuda FEDER.

Així el Ministeri d'Hisenda efectua el retorn de les ajudes FEDER a les entitats locals beneficiàries i es contribueix a la justificació front a la Comissió europea de l'estat d'execució del Programa operatiu plurirregional d'Espanya.

Requisits per a presentar una sol·licitud de pagament:

  1. Que les operacions a les quals es vinculen els gastos, hagen sigut comprobades i admeses pel Ministeri.
  2. Tots els contractes als quals es vinculen les transaccions presentades (factures), han d'estar grabats en el sistema Galatea.
  3. Les entitats beneficiàries hauran de tindre actualitzades les mesures antifrau, especialment l'autoavaluació del risc de frau en vigor.

Sol.licituds presentades