Actualitat

Delegacions

*


Delegacions de l'Alcaldessa en la Junta de Govern Local:


 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Acordar el nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, adonant al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Declaració de situacions administratives, així com la jubilació de tot el personal.
 • L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • Així mateix l'adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • La present delegació abastarà tots els actes definitius i de tràmit propis dels procediments que es tramitin a excepció del tràmit de requeriment de documentació justificativa exigida per l'article 151.2 TRLCSP que se seguirà realitzant per l'Alcaldia.
 • La present delegació comportarà així mateix l'aprovació de la despesa corresponent.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent l'Alcalde per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
 • L'atorgament de les llicències, excepte les llicències d'obertura d'activitats no recreatives, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
 • Les resolucions relatives a senyalització viària.Delegacions del Ple en la Junta de Govern Local:


 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Les contractacions i concessions de tota classe atribuïdes al Ple excepte quan es tracte de concessions de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seua quantia excedisca del 20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, en aquest cas l'aprovació de l'expedient de contractació, adjudicació, modificació i resolució del contracte es mantindran com a competència del Ple, delegant-se en aquest cas, únicament els actes de tràmit.

Així mateix l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats, a excepció de les alienacions de béns la quantia dels quals excedisca del 20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, en aquest cas l'aprovació de l'expedient de contractació, adjudicació, modificació i resolució del contracte es mantindran com a competència del Ple, delegant-se en aquest cas, únicament els actes de tràmit. Igualment d'aquesta delegació queda exclosa tant l'adquisició com l'alienació dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que siga el seu valor.

La present delegació comportarà així mateix l'aprovació de la despesa corresponent.

 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
 • L'aprovació i rectificació de l'Inventari de Béns i Drets.
 • L'ampliació del nombre d'anualitats així com l'elevació dels percentatges a què es referix l'apartat 3 de l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als compromisos de gasto de caràcter plurianual.
 • Aprovació dels serveis mínims per al cas de vaga del personal municipal.


Delegacions del Ple en la Alcaldia:


 • La competència en tots els procediments de contractació que siguen de competència plenària la realització del requeriment de documentació justificativa exigida per l'art. 151.2 del TRLCSP.


Funcions que es distribueixen entre els diversos òrgans municipals

José Manuel Claramonte Castillo
Silvana Rovira Bodí
Vicente Blay Casino Serra
Eugenia Martinavarro Agut
Arturo Soler Domínguez
Francisco José Soriano Clausell
Juan Luis Marín Lorente