Seu Electrònica

Competències i funcions

Portal de transparència

Les competències i funcions que exerceixen, tant pròpies com atribuïdes per delegació.


Competencias municipales: Artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

*

Artícle 25.


 1. El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.
 2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:
 3. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 4. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
 5. Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 6. Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat
 7. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 8. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 9. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 10. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 11. Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 12. Protecció de la salubritat pública.
 13. Cementeris i activitats funeràries.
 14. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 15. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 16. Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 17. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.