Seu Electrònica

Contractes i encàrrecs formalitzats

Tots els contractes formalitzats per l'Ajuntament d'Almassora i els encàrrecs a mitjans propis, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, durada, amb expressió de les pròrrogues, el procediment utilitzat per a la seua celebració, els instruments a través dels quals, si escau, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Les decisions de desistiment i renúncia dels contractes assenyalats en el paràgraf a). Així mateix, es publicaran els procediments que han quedat deserts, els supòsits de resolució de contracte o declaració de nul·litat, així com els casos de possibles revisions de preus i cessió de contractes.

Contractes i encàrrecs formalitzats 2024

Contractes i encàrrecs formalitzats 2023

Contractes i encàrrecs formalitzats 2022

Contractes i encàrrecs formalitzats 2021

Contractes i encàrrecs formalitzats 2020

Contractes i encàrrecs formalitzats 2019

Contractes i encàrrecs formalitzats 2018