Seu Electrònica

Informació estadística

Portal de transparència

Informació estadística desagregada sobre el nombre i distribució per organitzacions i òrgans o entitats dels representants sindicals i unitaris dels empleats públics, detallant el crèdit horari anual del que disposen.

*
Després de les eleccions sindicals celebrades en data 14 de febrer de 2023 a representants del personal funcionari de l'Ajuntament van resultar triats els següents:

Sindicat Unió General de Treballadors (UGT): 4 representants.
Sindicat Federació de Sindicats d'Empleats públics (FESEP): 2 representants.
Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLB): 1 representant.
Sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF): 2 representants.


Després de les eleccions sindicals celebrades en data 20 de desembre de 2022 a representants del personal laboral de l'Ajuntament van resultar triats els següents:

Sindicat Unió General de Treballadors (UGT): 5 representants.
Per aplicació de la llei 11/1987 de 12 de juny, els membres de les juntes de personal disposen de 20 hores dins de la jornada i amb consideració de treball efectiu al mes per a realitzar funcions sindicals.

Igualment els membres del comité d'empresa o prims de personal disposen de 20 hores dins de la jornada i amb consideració de treball efectiu al mes per a realitzar funcions sindicals de conformitat amb l'art. 68 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors RDL 2/2015, de 23 d'octubre.